1979 ‘Joy’; Stephanie Burridge & Graham Farquhar

1979 'Joy'; Stephanie Burridge & Graham Farqhuar